DIHLABENG E LATOLA DITLALEHO TSA DIJO TSE NYAMETSENG

Lekgotla la mmasepala wa Dihlabeng le qheletse kathoko dipuo tse neng di ipetsa ho marangrang a dikgokahanyo tsa setjhaba tsa hore dijo tse neng di reretswe ho fuwa batho ba kojwana di mahetleng di nyametse. Sena se latela ditlaleho tse entsweng ho marangrang a Twitter moo motho ya ipitsang Lerato Pillay, e seng lebitso la hae la nnete, a etse dihlaleho tse sa netefatswang tsa hore Majoro wa motse Lindiwe Makhalema o file bomphato wa hae ba ANC diphuthelwana tsa dijo tsa boleng ba diranta tse milione, tse neng di reretswe batho ba kojwana di mahetleng.

Lekgotla la motse le boletse hore le sebedisana mmoho le SASSA, lefapha la ntshetsopele ya setjhaba, mekgatlo e sa weleng mafapheng a mmuso, mekgatlo e sa etseng phaello ekasitana le mekgatlo e meng ya setjhaba ho fana ka dithuso tsa dijo ho baahi ba kojwana di mahetleng. Lekgotla la motse le qalelletse ho abela baahi diphuhelwana tsa dijo ho tloha maobane. Lekgotla la motse le boletse hore ho entswe lenane le felletseng la batho ba tlilong ho abelwa dijo mme kamora moo ha netefatswa hore batho ba lenaneng leo ba fela ba itshokola ho qoba hore motho a le mong a ingodise ka makgetlo a mangata kapa ho iphetha nakong eo ho fanwang ka dijo.   

Mmasepala o boletse hore ditlaleho tsa marangrang a dikgokahanyo tsa setjhaba keho ba senya lebitso kaha e le ditlaleho tsa maaka feela. Lekgotla la motse le phatlaladitse ditshwantsho tseo le boletseng hore ke bopaki kaha ditshwantsho di keke tsa qapa mashano.

Leave a Reply

+